Technik geodeta

Zobacz zdjęcia

technik geodeta

1. Technik geodeta to bardzo nowoczesny i atrakcyjny zawód na rynku pracy, który charakteryzują duże możliwości finansowe. Specjalista z dziedziny geodezji wykonując prace w terenie, wykorzystuje nowoczesne, elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące z siecią satelitarną. W pracach kameralnych (biurowych) korzysta z technik komputerowych oraz specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych. Absolwenci tego zawodu są poszukiwani przede wszystkim w budownictwie oraz innych gałęziach przemysłu, planowaniu przestrzennym i gospodarce nieruchomościami.

2. Informacja dodatkowe Szkoła współpracuje ze specjalistami oddziału regionalnego firmy TPI Sp. z o.o w celu skorzystania z ofert Programu Wspierania Polskiej Edukacji – TPI EDU (wykłady edukacyjne i pokazy z użyciem najnowocześniejszego geodezyjnego sprzętu pomiarowego). Na podstawie porozumienia o współpracy z Wyższą Szkołą Inżynieryjno – Ekonomiczną w Rzeszowie (która kształci między innymi na kierunku Geodezja i Kartografia) uczniowie mają możliwość skorzystania z szerokiej działalności edukacyjnej uczelni, skierowanej do uczniów szkół (konkursy, warsztaty edukacyjne).

  3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
 • BD.31. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników
 • BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

4. Sylwetka absolwenta

  Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • a) zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu;
 • b) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;
 • c) wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;
 • d) wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości;
 • e) aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości;
 • f) prowadzenia i aktualizacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
Absolwent technikum geodezyjnego jest przygotowany do pracy w zakresie kompetencji społecznych, rzetelnej i sumiennej pracy samodzielnej, umiejętności pracy zespołowej, prowadzenia działalności gospodarczej oraz znajomości zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także swobodnego posługiwania się językiem obcym zawodowym.

  5. Technik geodeta znajdzie zatrudnienie w:
 • a) firmach i przedsiębiorstwach geodezyjnych
 • b) firmach i przedsiębiorstwach budowlanych (budownictwo drogowe, kolejowe, mieszkaniowe, przemysłowe)
 • c) firmach i przedsiębiorstwach projektowych
 • d) jednostkach administracji rządowej i samorządowej

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

BAZA DYDAKTYCZNA - GALERIA