Technik ekonomista

Zobacz zdjęcia

technik ekonomista

1. Technik ekonomista to zawód dający szerokie możliwości. Można uzyskać pracę wszędzie tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza oraz w jednostkach budżetowych i finansowych. Ukończenie Technikum Ekonomicznego może być również przepustką do kariery naukowej, ponieważ ekonomia to jedna z najważniejszych współczesnych nauk.

2. Informacje dodatkowe

  3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
 • A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
 • A.36. Prowadzenie rachunkowości

4. Sylwetka absolwenta (co uzyskuje uczeń kończąc szkołę w danym zawodzie, dodatkowe uprawnienia, które może uzyskać w szkole)

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • a) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • b) obliczania podatków;
 • c) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
 • d) prowadzenia rachunkowości;
 • e) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
  5. Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie w:
 • a) firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych
 • b) urzędach administracji
 • c) urzędach skarbowych
 • d) biurach księgowyc,
 • e) bankach
 • f) sekretariatach
 • g) agencjach celnych
 • h) biurach maklerskich
 • i) towarzystwach ubezpieczeniowych
 • j) stowarzyszeniach i fundacjach
 • k) własnej firmie

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia: Szkoła dysponuje pracownią ekonomiczną, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki oraz skanera, pakiet programów biurowych, projektor multimedialny, pakiety oprogramowania do wspomagania operacji finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, obliczania podatków, sporządzania sprawozdań statystycznych, obsługi zobowiązań wobec ZUS oraz inne programy aktualnie stosowane w pracy technika ekonomisty; druki formularzy stosowanych w prowadzeniu działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej, w tym dotyczące zatrudnienia i płac; formularze dokumentów księgowych oraz sprawozdań statystycznych, formularze jednostkowego sprawozdania finansowego; zestaw przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej, wzorcowy plan kont, podręczniki, literaturę zawodową, słowniki i encyklopedie ekonomiczne, prawne oraz dotyczące rachunkowości. Pracownia wyposażona jest ponadto w urządzenia techniki biurowej, w szczególności takie, jak: telefon z automatyczną sekretarką i faksem, skaner, kserokopiarka, niszczarka, bindownica, gilotyna, laminator, materiały i środki biurowe. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 6 tygodni (240 godzin).