Misja i wizja szkoły

Program Wychowawczy Szkoły zawiera treści i zadania stałe oraz takie, które są specyficzne dla danego roku szkolnego. Program został opracowany przy udziale nauczycieli, uczniów i rodziców. Rada Rodziców podjęła uchwałę zatwierdzającą Program do realizacji na posiedzeniu w dniu 24.09.2013 roku.

Program wychowawczy obejmuje:

Wychowawcze treści zawarte w Statucie i regulaminach szkoły
Zadania Dyrekcji
Zadania nauczycieli i Rady Pedagogicznej
Powinności wychowawców klasowych
Zadania pedagoga szkolnego
Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami
Zasady funkcjonowania i zadania Samorządu Uczniowskiego
Zadania szkolnych organizacji młodzieżowych
Zadania biblioteki
Treści wychowawcze z poszczególnych przedmiotów
Szkolny program wychowawczy stanowi załącznik do Statutu Szkoły. Zadania i sposoby realizacji poszczególnych zadań programu wychowawczego szczegółowo ujmowane są w:

Rocznych planach pracy szkoły
W planach pracy wychowawców klasowych
W planach organizacji młodzieżowych
W planie pedagoga i biblioteki

Wizja szkoły:
Pragniemy, aby nasza szkoła:

wyposażała absolwentów w dobre kwalifikacje zawodowe,
uczyła umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce,
posiadała dobrze wyposażoną bazę,
wychowywała człowieka kulturalnego, tolerancyjnego, kreatywnego, przedsiębiorczego, otwartego na potrzeby innych, obywatela Europy, uczestnika życia publicznego,
przygotowywała uczniów do życia w społeczeństwie i pełnienia ról w rodzinie,uczyła odpowiedzialności za siebie i innych,
zapewniała rozwój zainteresowań i zdolności każdemu uczniowi i właściwą organizację czasu wolnego,
integrowała całą społeczność szkolną - nauczycieli, rodziców i uczniów,
uczyła sumiennego wypełniania obowiązków, rzetelności, uczciwości oraz poszanowania mienia społecznego,
uczyła kultury osobistej i kultury języka,
przygotowywała uczniów do umiejętności samodzielnej i krytycznej oceny zjawisk społecznych, kulturalnych i politycznych współczesnego świata.
Misja szkoły:

Zgodnie ze Statutem Zespołu Szkól Agro-Technicznych, § 15 pkt 2:

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki, które dostosowane są do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska szkolnego, a w szczególności:

szkoła jest placówką oświatową wychowującą, pielęgnującą i wzbogacającą tradycje i osiągnięcia pokoleń, kształtującą szacunek dla nauki, stwarzającą, warunki do wszechstronnego rozwoju moralnego, duchowego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego,
w szkole wartością nadrzędną jest miłość i szacunek do drugiego człowieka, odpowiedzialność za siebie i innych oraz tworzenie wspólnoty nauczycieli rodziców i uczniów opartej na współpracy i wzajemnym zaufaniu,

Mottem Programu Wychowawczego są słowa Jana Pawła II wypowiedziane 2 czerwca 1980 r. w siedzibie UNESCO.
„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, o to - ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko to co ma, co posiada umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, tzn. ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich."

Jan Paweł II
przyjmujemy, że bezwzględny priorytet w wychowaniu młodego człowieka ma dom rodzinny. Tu przede wszystkim kształtuje się jego charakter, przekazywany jest system wartości. Rodzice mają prawo do decydowania o całym procesie wychowania swojego dziecka, również o tym jego nurcie, który dokonuje się w szkole,
uczeń w szkole ma możliwość rozwoju integralnego we wszystkich sferach jego osobowości, przygotowania się do wypełnienia obowiązkó w rodzinnych i społecznych w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji i sprawiedliwości.

Szkoła kształtuje postawy moralne zgodne z uniwersalnymi zasadami etyki respektując chrześcijański system wartości przy zachowaniu zasady tolerancji wyznaniowej.Chrześcijański system wartości realizowany jest poprzez:

organizację imprez o charakterze religijnym,
udział młodzieży i nauczycieli w rekolekcjach,
organizowanie seminariów, spotkań z osobami duchownymi i świeckimi o wysokim autorytecie moralnym, wnoszących głębokie refleksje związane z wychowaniem w duchu wiary katolickiej,
organizowanie wigilii klasowych i szkolnych,
udział w uroczystościach kościelnych,
W szkole organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki dla uczniów, których rodzice lub sami uczniowie wyrażą takie życzenie. Po osiągnięciu pełnoletniości o pobieraniu nauki religii lub etyki decydują uczniowie.

Szkoła wychowując:

kształtuje u młodzieży poczucie odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny, poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje młodzież do pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności i demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
rozwija u młodzieży poczucie odpowiedzialności oraz dyscypliny pracy i nauki.
upowszechnia wśród młodzieży wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochronnych środowiska.
zapewnia praktyczne i teoretyczne przygotowanie kwalifikowanych kadr dla rolnictwa.
Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia i wykonywania wybranego zawodu.
Sprawuje opiekę nad uczniami, odpowiednio dla ich potrzeb i możliwości szkoły.
Wychowanie patriotyczne realizowane jest w szkole poprzez:

Kształtowanie więzi z narodem, jego historią, tradycją i kulturą (mała i wielka ojczyzna).
Organizację i udział w uroczystościach państwowych, środowiskowych i szkolnych.
Zapoznawanie uczniów z historią regionu, walorami kulturowymi i turystycznymi oraz z ludźmi zasłużonymi dla regionu.
Przygotowanie młodego człowieka do życia w społeczeństwie i do służby własnemu narodowi.
Budzenie wrażliwości, tolerancji i miłości do człowieka.
Rozwijanie szacunku dla symboli narodowych i religijnych.
Wychowanie świadomego patrioty, odpowiedzialnego za siebie, rodzinę, środowisko i naród.
Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze poprzez:

Rozwijanie samorządnej działalności młodzieży w samorządzie uczniowskim i organizacjach młodzieżowych.
Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych (koła zainteresowań, koła przedmiotowe, zespoły artystyczne).
Wychowanie estetyczne (edukacja filmowa, teatralna, muzyczna i plastyczna).
Organizowanie apeli, wieczornic, uroczystości szkolnych oraz praca wokół Patrona Szkoły.
Funkcjonowanie szkolnej Izby Pamięci.
Organizowanie wycieczek i rajdów do miejsc pamięci Narodowej a także wycieczek turystyczno - krajoznawczych.
Podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej.
Szkoła kształtuje prawidłowe relacje międzyludzkie poprzez:

Prowadzenie zajęć mających na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości.
Wprowadzenie zasad komunikacji interpersonalnej w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego oraz zajęć edukacyjnych z kultury zawodu i przedsiębiorczości .
Organizowanie obozów integracyjnych dla uczniów klas pierwszych.
Kształtowanie umiejętności pracy w zespole.
Prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla nauczycieli w ramach Zespołu Wychowawczego (asertywność, komunikacja interpersonalna)
Współpraca Zespołu Wychowawczego, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców w celu ustalania zasad przestrzegania w szkole.
Szkoła przygotowuje uczniów do pełnienia różnorodnych ról społecznych poprzez:

Aktywną działalność Samorządu Uczniowskiego.
Organizowanie przez młodzież tradycyjnych imprez szkolnych.
Pomoc w organizacji imprez środowiskowych.
Angażowanie uczniów w promocje szkoły w środowisku.
Praca uczniów w organizacjach młodzieżowych i społecznych.
Prace organizacyjno porządkowe na rzecz szkoły.
Wprowadzenie do nauczania przedmiotu „ Wychowanie do życia w rodzinie" przy uwzględnieniu opinii i sugestii rodziców, wychowanie do pełnienie ról: żony - matki, męża - ojca.
Szkoła organizuje czas wolny młodzieży i kształtuje nawyki kulturalnego spędzania czasu wolnego poprzez:

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających osobowość ucznia i jego zainteresowania.
Organizowanie zajęć rekreacyjno - sportowych.
Udział młodzieży w rajdach, biwakach i wycieczkach turystyczno - krajoznawczych.
Prowadzenie zajęć z uczniami wybitnie uzdolnionymi.
Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności z poszczególnych przedmiotów, organizowanie samopomocy koleżeńskiej.