RODO

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

1. Zespół Szkół Agro-Tecznicznych  z siedzibą ul. Mickiewicza 13, 39-100 Ropczyce jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

2.  W podmiocie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: Łukasz Mędrygał

Dane kontaktowe i godziny urzędowania:

email: iod.zsat@gmail.com

Poniedziałek: 8:00 – 9:30

Wtorek:  9:45 – 10:15

Środa: 13:10 – 13:40

Czwartek: 14:00 – 15:00

Piatek: 9:40 – 11:30

 

3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia w Zespole Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach, oraz świadczeniach powiązanych z zatrudnieniem.

4.   Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) Administrator danych osobowych dyrektor Bogusław Wojnowski - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust.1 pkt a/b/c/d/e/f, w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz w interesie publicznym.

5.   Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

8.   Administrator danych osobowych dyrektor Bogusław Wojnowski nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9.  Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego

10. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących Kodeksu Pracy jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie bedą profilowane.