Pedagog

Pedagog szkolny Sylwia Majka-Białorudzka
GODZINY PRACY:

PN: 9 00 - 13 00
WT-PT: 8 30 - 13 00
telefon: 17 2218571 w 35
e-mail: pedagog.zsat@wp.pl

cyfrowobezpieczni dla wychowawców link

KARTA EWALUACYJNA DZIAŁAŃ
RODZICE W SZKOLE. CO KAŻDY RODZIĆ POWINIEN WIEDZIEĆ?
TELEFONY ZAUFANIA
WYKAZ OŚRODKÓW INTERWENCJI KRYZYSOWEJ CZ I
WYKAZ OŚRODKÓW INTERWENCJI KRYZYSOWEJ CZ II
DOPALACZE
GRUPA WSPARCIA
MARIHUANA
UZALEŻNIENIA

CYFROWO BEZPIECZNI FILM - Jak unikać zagrożeń cyfrowego świata

Zadania pedagoga:

1)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2)   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3)   udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6)   inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)   pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8)   wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9) Koordynowanie pracą zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

Pedagog co roku prowadzi/organizuje zajęcia profilaktyczne dla klas I (m.in. Odpowiedzialność nieletnich w świetle prawa, Profilaktykę uzależnień). Dla uczniów klas III współorganizuje badania predyspozycji zawodowych oraz wyjazd na Salon Maturzysty  dla klas IV.

Instytucje, z którymi współpracuje pedagog to m.in.:

Komenda Powiatowa Policji, Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Sąd Rejonowy (Wydział rodzinny i nieletnich), ZOZ Ropczyce,.

Ważne linki:

http://pcpr-ropczyce.pl
http://www.pppropczyce.pl/
http://www.ropczyce.eu/o-gminie/jednostki-organizacyjne/
https://www.bip.gov.pl/subjects/32531,Powiatowa+Stacja+Sanitarno-Epidemiologiczna+w+Ropczycach.html
http://www.uzaleznienia.rzeszow.pl/
http://www.zozropczyce.pl